Användarvillkor

Senast uppdaterad: Juni 2021

Denna webbplats ägs och drivs av Mainstay Medical International plc, ett privat aktiebolag registrerat enligt Irlands lagar under registreringsnummer 516089 (registrerad adress på Clonmel House, Forster Way, Swords, Co. Dublin), och dess dotterbolag Mainstay Medical Limited (med dotterbolag i USA, MML US, Inc., ett Delaware-företag) och Mainstay Medical Distribution Limited(allmänt kallat ”Mainstay”, ”vi” eller ”oss”).

Dessa användarvillkorhänvisar till den aktuella webbplats som du besöker (”Webbplatsen”). All åtkomst till och användning av denna webbplats styrs av dessa användarvillkor. När du besöker och använder denna webbplats indikerar du att användaren (antingen ”användare” eller ”du” i detta dokument) har granskat användarvillkoren och har samtyckt till att vara bunden av dem samt vår integritetspolicy. Den information som tillhandahålls på vår webbplats är endast i informationssyfte. Om du inte samtycker till dessa villkor kan du inte använda eller komma åt denna webbplats och ombeds att lämna webbplatsen omedelbart.

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats innehåller allmän information om ländryggssmärta och behandling, och specifik information om Mainstays produkter och tjänster (speciellt det implanterbara neurostimuleringssystemet ReActiv8). Denna information är inte avsedd att ge medicinsk rådgivning. Du bör alltid konsultera en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal för medicinsk rådgivning och behandling. Om du tror att du kan ha en medicinsk nödsituation, ring din läkare, 911 (i USA) eller 112 (i Europeiska unionen (EU)) omedelbart.

All information på denna webbplats kan komma att ändras utan föregående meddelande. Även om vi har arbetat hårt för att göra denna webbplats användbar och korrekt, garanterar Mainstay inte riktigheten av information som erhållits från denna webbplats. Om fel eller utelämnanden uppmärksammas av Mainstay kommer ändringar att göras så snabbt som möjligt.

ALLT MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. MAINSTAY OCH DESS AGENTER OCH SKAPARNA AV WEBBPLATSEN FRISKRIVER SIG I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ALLA GARANTIER INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN DEL. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONER SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN AVBROTT ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER KOMMER ELLER KAN KORRIGERAS, ELLER ATT DENNA WEBBPLATS ELLER SERVER ÄR FRI FRÅN ANDRA VIRUS, ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. FÖRETAGET GER INTE NÅGON GARANTI ELLER REPRESENTATION AVSEENDE MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS ANGÅENDE DESS KORREKTHET, NOGGRANNHET, PÅLITLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

Användningsomfattning

Mainstay tillhandahåller denna webbplats för informations- och utbildningsändamål och för användarnas allmänna intresse. Din åtkomst till och användning av informationen på denna webbplats är föremål för dessa användarvillkor; genom att komma åt och använda denna webbplats accepterar du, utan begränsning eller kvalifikationer, dessa användarvillkor. Mainstay inbjuder dig att se och använda denna webbplats för ditt informativa, icke-kommersiella bruk. Om inte annat anges på denna sida, får ingen del av något innehåll på denna webbplats kopieras, laddas ner eller lagras i ett hämtningssystem för något annat syfte, och det får inte heller distribueras för något syfte utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Mainstay.

Tillgång till webbplatsen är begränsad till att se de länkade webbsidorna enbart i informationssyfte för att få tillgång till den information som tillhandahålls av Mainstay på denna webbplats. All åtkomst eller försök att komma åt andra delar av Mainstays datorsystem eller annan information som finns i systemet för något syfte är strängeligen förbjudet.

Innehåll

Innehållet på denna webbplats är avsett att vara en allmän informationsresurs för att ge dig en mängd olika information, inklusive information om Mainstay-produkter och allmän information om ländryggssmärtor och behandling av dessa. Denna information är inte avsedd att tillhandahålla, och utgör inte på något sätt medicinsk rådgivning, beslutsfattande eller vägledning. Du bör alltid konsultera en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal för medicinsk rådgivning och behandling.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER MAINSTAY, DESS AGENTER ELLER SKAPARNA AV WEBBPLATSEN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, STRAFFANDE, SPECIELLA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR, FÖRLUST ELLER ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR PÅ GRUND AV UTEBLIVEN VINST, FÖRLORADE DATA ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV ELLER BEROENDE AV DENNA WEBBPLATS ELLER TILLGÅNG TILL NÅGOT MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN, EVENTUELLA WEBBPLATSER LÄNKADE TILL DENNA WEBBPLATS, ELLER MATERIAL ELLER INFORMATION SOM FINNS PÅ NÅGON ELLER ALLA SÅDANA WEBBPLATSER, ELLER NÅGOT FEL AVSEENDE PRESTANDA, FEL, UTESLUTNING, AVBROTT, DEFEKT, ÖVERFÖRINGSFÖRDRÖJNING, DATORVIRUS ELLER TELEKOMMUNIKATIONSFEL PÅ DENNA WEBBPLATS OAVSETT OM DETTA BASERAS PÅ GARANTI, AVTAL, FÖRSEELSE ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI OCH OAVSETT OM RÅD HAR LÄMNATS ANGÅENDE MÖJLIGHETEN TILL UPPKOMST AV SÅDANA SKADOR, OCH ÄVEN OM SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR HAR ORSAKATS GENOM FÖRETAGETS ELLER DESS AGENTERS OAKTSAMHET. OM DIN ANVÄNDNING AV MATERIALET ELLER INFORMATION FRÅN DEN HÄR WEBBPLATSEN RESULTERAR I BEHOV AV SERVICE, REPARATION ELLER RÄTTELSE AV UTRUSTNING ELLER DATA, STÅR DU FÖR ALLA KOSTNADER. TILLÄMPLIG LAG KANSKE INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

VIDARE SKA FÖRETAGET INTE HA NÅGOT ANSVAR MOT NÅGON PERSON FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRLUST (INKLUSIVE PERSONSKADA OCH FÖLJDFÖRLUSTER) SOM UPPKOMMIT VID DELTAGANDE I NÅGON BEHANDLING SOM BESKRIVS ELLER SOM HÄNVISAS TILL PÅ WEBBPLATSEN. MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN GES ENDAST FÖR INFORMATION OCH FÖRETAGET LÄMNAR INGEN GARANTI OM SÅDANA BEHANDLINGARS SÄKERHET.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Mainstay, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter och licenstagare fria från allt ansvar inklusive kostnader, utgifter och advokatarvoden, som är ett resultat av eventuella brott från dig av dessa användarvillkor.

Integritetspolicy

Mainstay respekterar sina webbplatsanvändares integritet. I vår Integritetspolicy finns det mer information om våra rutiner gällande insamling, användning och avslöjande av den information du kan komma att tillhandahålla Mainstay genom denna webbplats. Intergritetspolicyn kan ibland komma att ändras.

E-postmeddelande som skickats till Mainstay

E-post eller andra bidrag över internet får inte vara privata eller säkra. Ta detta i beaktande innan du e-postar någon personlig eller konfidentiell information till Mainstay eller någon samarbetspartner. Mainstay kan inte ta något ansvar för information som överförs via webbplatsen och kan inte garantera att elektronisk handel eller kommunikation är helt säker.

Inlämningar

Vi välkomnar bidrag till denna webbplats i form av frågor, förfrågningar, användarinformation och annat. Om du skickar information till Mainstay via denna webbplats (t.ex. webbsidan ”Kontakta oss”, via e-post, formulär och/eller frågeformulär), kan all sådan information behandlas och användas av Mainstay i enlighet med Integritetspolicyn och i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. Mainstay ska ha all lämplig användning av informationen utan kompensation till användaren eller besökaren som lämnat informationen. Du samtycker till att du är ansvarig för alla inlämningar som du tillhandahåller och att du, inte Mainstay, ska ha fullt ansvar för deras lämplighet, laglighet och för inlämningens riktighet.

Information, nyheter och pressmeddelanden

Denna webbplats innehåller information, nyheter och pressmeddelanden om Mainstay. Även om denna information ansågs vara korrekt från det datum den utarbetades, frånsäger sig Mainstay alla plikter eller skyldigheter att uppdatera denna information, nyheter eller pressmeddelanden. Information om andra företag än Mainstay som finns i nyheterna, pressmeddelanden eller på annat sätt, ska inte betraktas som tillhandahållna eller godkända av Mainstay.

Uppdateringar

Vissa webbsidor och delar av Mainstay-webbplatsen måste uppdateras regelbundet eller så snart ny relevant information blir tillgänglig. Dessa avsnitt kan vara märkta med datumtaggen, ”Senast uppdaterad: dd/mm/åååå” eller en liknande bildtext/etikett. Datumtaggar kommer också att uppdateras om sidorna efter periodisk granskning fortfarande anses vara aktuella. Ändringar som är administrativa till sin natur (till exempel uppdateringar av avsnittsreferenser eller grammatiska förbättringar) kanske inte har en datumtagguppdatering.

Länkar

För att underlätta för dig kan denna webbplats innehålla länkar till andra företagswebbplatser som underhålls och drivs av dessa tredje parter. Sådana länkade webbplatser är inte under Mainstays kontroll, och Mainstay ansvarar inte för innehållet som är tillgängligt på andra webbplatser som är länkade till denna webbplats. Vidare innebär sådana länkar inte någon form av stöd, sponsring eller rekommendation från Mainstay av material på någon annan webbplats, och Mainstay frånsäger sig alla garantier (uttryckta eller underförstådda) om innehållet och driften av dessa webbplatser. Mainstay frånsäger sig också allt ansvar för länkar: (i) från en annan webbplats till webbplatsen och (ii) till en annan webbplats från webbplatsen.

Kakpolicy

[Se Integritetspolicy]

Ändringar

Mainstay förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller modifiera sina användarvillkor. Mainstay kommer att sträva efter att lägga upp ändringar av användarvillkoren på webbplatsen när så är nödvändigt och lämpligt, och kommer att tillhandahålla ett uppdaterat ”Senast uppdaterad”-datum i inledningen ovan. Kontrollera webbplatsen med jämna mellanrum för att få de senaste uppdateringarna av användarvillkoren.

Immateriella rättigheter

Denna webbplats kan innehålla varumärken och tjänstemärken. Alla märken tillhör innehavarna av sådana märken, om inte annat anges. Alla rättigheter till immateriella rättigheter som finns på denna webbplats inklusive upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och patenträttigheter är förbehållna. Mainstay Medical och ReActiv8 är registrerade märken som tillhör Mainstay Medical Limited. Produkter och metoder för användning av produkten omfattas av ett eller flera patent inklusive 8,428,728. Det redaktionella innehållet på denna webbplats och all text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och programvara är under Mainstays upphovsrätt och/eller de författare, fotografer och illustratörer som bidrar med material till webbplatsen, och användaren får inte ändra eller ta bort någon upphovsrättssymbol, eller någon annan identifiering eller information, som rör upphovsrätten eller ägandet av något av innehållet på webbplatsen. Åtkomst till denna webbplats utgör inte en rättighet att kopiera eller använda någon av Mainstays eller dess leverantörers immateriella rättigheter och användare får inte kopiera, marknadsföra, sälja vidare, distribuera, vidaresända, publicera, ladda upp, ladda ner, lagra, visa offentligt , ändra eller modifiera innehållet på denna webbplats eller på annat sätt överföra eller kommersiellt utnyttja, i någon form, något av innehållet på webbplatsen.

Minderåriga

Om du är 18 år eller yngre, måste du be om din förälders/vårdnadshavares tillstånd innan du lämnar några personuppgifter till oss via denna webbplats. Användare utan detta samtycke får inte ge oss personuppgifter.

Mainstay följer sin märkning och tillsynsgodkännanden i alla tillämpliga länder och territorier, och vi kommer endast att marknadsföra våra produkter till godkända patientgrupper. Under inga omständigheter kommer Mainstay medvetet att marknadsföra eller rekommendera några produkter eller tjänster till personer under 13 år, och vi kommer inte heller medvetet att samla in personuppgifter från personer under 13 år. Om du är under 13 år, ber vi dig att omedelbart sluta använda denna webbplats och prata med din förälder eller vårdnadshavare när det gäller att få information om produkter och tjänster från Mainstay.

Överträdelser

Mainstay förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel som är tillgängliga enligt lag och i kapital för brott mot dessa användarvillkor, inklusive rätten att blockera åtkomst från en viss internetadress till webbplatsen.

Användning av information

Mainstay förbehåller sig rätten, och du ger Mainstay ditt godkännande, att använda all information om din användning av denna webbplats och all information som tillhandahålls av dig på något sätt som är i enlighet med vår Integritetspolicy.

Gällande lagar

Mainstay garanterar inte att informationen på dess webbplats är lämplig eller tillgänglig för användning på andra platser, och åtkomst till webbplatsen från territorier där innehållet på dess webbplats kan vara olagligt är förbjuden. De som väljer att besöka webbplatsen från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att tillämpliga lokala lagar följs. Dessa användarvillkor och lösningen av eventuella tvister relaterade till dessa eller till användningen av denna webbplats ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA, och ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen som gäller för amerikanska domstolar. Detta hindrar inte Mainstay från att driva ett anspråk för avtalsbrott, upphovsrättsintrång eller på annat sätt med avseende på dessa användarvillkor i någon annan jurisdiktion i hela världen.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa användarvillkor (eller om vår Integritetspolicy), ber vi dig att kontakta oss via vår webbsida Kontakta oss, eller genom att skicka ett brev till:

Att. Legal Department
Mainstay Medical International plc
77 Sir John Rogersons Quay, Block C
Grand Canal Docklands, Dublin 2, D02T804, Dublin, Ireland

You just clicked on a link to go to another Mainstay Medical ("Mainstay") website that is different from your current website, which is specifically intended for your country/region.  Please note there may be important differences on Mainstay websites designed for other countries/regions, including information about product (ReActiv8) indication and use, regulatory approval, healthcare practice standards, and data protection laws, among other things.  Do you still wish to continue to the different site?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.