Integritetspolicy

Senast uppdaterad: Juni 2021

Denna webbplats ägs och drivs av Mainstay Medical International plc, ett privat aktiebolag registrerat enligt Irlands lagar under registreringsnummer 516089 (registrerad adress på Clonmel House, Forster Way, Swords, Co. Dublin), och dess dotterbolag Mainstay Medical Limited (med dotterbolag i USA, MML US, Inc., ett Delaware-företag) och Mainstay Medical Distribution Limited (allmänt kallat ”Mainstay”, ”vi” eller ”oss”). Denna Integritetspolicy hänvisar till Mainstay Medicals aktuella webbplats som du nu besöker (”webbplatsen”). Denna integritetspolicy (”Policyn”), tillsammans med våra Användarvillkor och alla andra dokument som hänvisas till i något av dokumenten, ger en förklaring av hur vi kan samla in, använda eller behandla information om dig, inklusive personuppgifter och tekniska data, baserat på ditt besök på vår webbplats och den information som du väljer att dela med Mainstay.  Läs följande noggrant innan du använder eller skickar information till denna webbplats.  

Vi kommer alltid att ta integriteten och säkerheten för dina data på största allvar, använda sekretess- och säkerhetsåtgärder för dataskydd av branschstandard, och reagera snabbt på dina frågor och eventuella problem. Vårt mål är att vara tydliga och transparenta om våra rutiner kring integritet och säkerhet, och vi kommer att meddela dig i god tid om viktiga nyheter eller incidenter som kan komma att påverka dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja dina personligt identifierbara uppgifter och kommer endast att dela dina uppgifter med tredje part när du har gett oss ditt godkännande att göra detta, eller under de omständigheter som beskrivs i denna integritetspolicy. När du besöker vår webbplats indikerar du att du har läst denna integritetspolicy (och användarvillkoren) och samtycker till att acceptera alla tillämpliga villkor.  Om du inte samtycker till någon del i denna integritetspolicy eller användarvillkoren bör du omedelbart upphöra med din användning av webbplatsen.

Dataskyddslagar och förordningar

Vår rättsliga grund för att samla in och behandla personlig information är för legitima affärsändamål, i enlighet med tillämpliga lagar, baserat på vårt intresse av att hjälpa individer som kan ha nytta av Mainstays produkter och terapi.  Mainstay kommer endast att dela eller överföra din personliga information till parter som är behöriga att se och/eller använda den för lämpliga ändamål.

Vi samlar in och använder endast personuppgifter där vi har erhållit nödvändigt samtycke och/eller följer tillämpliga lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till: (i) I USA, Lagen om rätt till sjukförsäkring och ersättning från 1996, i dess ändrade lydelse (HIPAA); (ii) i Europa, den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR), Storbritanniens GDPR och PECR och den tyska Bundesdatenschutzgesetz (BDSG); och (iii) i Australien, de australiensiska integritetsprinciperna.  Vi förbehåller oss rätten att få tillgång till och röja personuppgifter i syfte att följa tillämpliga lagar och myndigheters förfrågningar och krav, för att driva våra system på rätt sätt, och för att skydda både oss själva och våra användare/besökare.  När vi driver vår webbplats kan vi också dela din information med avtalade tjänsteleverantörer från tredje part och säljare för att hjälpa oss att tillhandahålla vissa tjänster och funktioner på webbplatsen.  Dessa kan inkludera våra Mainstay-dotterbolag och samarbetspartner och IT-tjänsteleverantörer.  Endast den information som är absolut nödvändig kommer att delas, och alla sådana tjänsteleverantörer med tillgång till dina uppgifter via webbplatsen ska vara föremål för avtalsförpliktelser för att säkerställa att dina uppgifter hålls konfidentiella och skyddas i enlighet med tillämpliga lagar (i enlighet med GDPR, skulle detta inkludera standardavtalsklausuler för dataskydd när så är tillämpligt).

Regler och vägledning angående personuppgifter som samlas in av irländska enheter finns tillgängliga för granskning på www.dataprivacy.ie, webbplatsen för det irländska dataskyddsombudet.

Enligt GDPR i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är den personuppgiftsansvarige Mainstay Medical Distribution Limited of 77 Sir John Rogersons Quay, Block C, Grand Canal Docklands, Dublin 2, D02T804 Dublin, Ireland. 

I Storbritannien har du rätt att lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheter i händelse av att du tror att vi inte har följt tillämpliga dataskyddslagar. Om du är baserad i Storbritannien kan Information Commissioner’s Office kontaktas enligt följande:

            Telefon: +44 0303 123 1113

            E-post: casework@ico.org.uk

            Webbplats: www.ico.org.uk

            Webbformulär: www.ico.org.uk/concerns/

            Adress: Water Lane, Wycliffe House, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Insamling och skydd av dina uppgifter

Integritetspolicyn täcker alla de personuppgifter som samlas in och används av oss via webbplatsen. Detta kan komma att inkludera den information du väljer att tillhandahålla som svar på ett frågeformulär, en enkät eller ett formulär på webbplatsen, exempelvis din plats eller ditt postnummer, demografiska information (t.ex. ålder, region, bakgrund), din feedback om Mainstay-produkter eller -tjänster, information om din hälsa (inklusive ryggsmärtor), åtgärder du kan ha vidtagit för att åtgärda ditt tillstånd (t.ex. läkarbesök genomgå sjukgymnastik, eller kirurgiska ingrepp). Om du vill bli kontaktad av en representant hos Mainstay, sjukhus eller klinisk specialist kan du också välja att ange ditt namn, telefonnummer och e-postadress för att underlätta detta förfarande via webbplatsen.

När du ger oss din kontaktuppgifter, samtycker du till att vi skickar information i första hand via e-post (eller, om så är lämpligt, via post) till de parter som är intresserade av Mainstay och dess produkter. Vissa användare som frivilligt lämnar sitt telefonnummer kan komma att få ta emot information via telefon. För att säkerställa integriteten för våra användare och besökare till vår webbplats, kommer du att få välja hur du vill bli kontaktad och även en möjlighet att välja bort att ta emot dessa typer av kommunikation.  Varje webbsida och funktion kommer att innehålla detaljer om vad du godkänner, hur din information kan behandlas och vilken information eller kommunikation du kan komma att få från Mainstay.

Viss teknisk information när du besöker vår webbplats kan komma att samlas in för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, förenkla din navigering på webbplatsen och, om vid behov, även förse dig med information som kan vara av intresse för dig.  Detta förklaras mer ingående nedan.

Vi kommer att skydda alla användaruppgifter genom lämplig användning av säkerhet och teknik, inklusive fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter, och vi kommer att säkerställa att eventuella tjänsteleverantörer från tredje part också har avtal om att ha tillräckliga säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder inkluderar begränsning av åtkomst till personlig information, så att enbart medarbetare och auktoriserade tjänsteleverantörer som behöver veta sådan information för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande har tillgång till denna. Även om vi strävar efter att alltid skydda vår webbplats och våra system mot obehörig åtkomst, baserat på internets natur och andra riskfaktorer, kan vi inte garantera att all information, under överföring eller när den lagras på våra system, kommer att vara helt säker från intrång av andra (som hackare).

Du bör känna till att informationen du lämnar är helt frivillig, och du väljer själv om du vill lämna ut någon information om dig själv eller inte.  Mainstay kommer endast använda din information i enlighet med denna policy och på ett sätt som är förenligt med tillämpliga lagar och förordningar.

Andra företags webbplatser

Observera att denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av separata tredjepartsorganisationer.  Mainstay ansvarar inte för andra företags integritetsrutiner, vars webbplatser är föremål för separata integritetspolicyer och användarvillkor.  Granska de policyer och villkor som gäller för andra webbplatser för att säkerställa att du kan besöka dem på ett säkert sätt.  Eftersom vi inte kan kontrollera kakor från tredje part, spårningsteknologier, eller hur dessa kan användas, bör du kontakta ansvarig leverantör direkt om du har några frågor.

Så kan vi komma att använda dina uppgifter

Webbplatsen tillhandahåller webbsidor och funktioner där du kan lära dig mer om Mainstay-produkter, kontakta Mainstay och/eller begära specifik information. Genom att göra detta kan du förse oss med personlig och teknisk information så att vi kan interagera med dig.  I de flesta fall använder vi de personuppgifter vi samlat in från dig i följande syften:

  • Kriterier för terapi.  För att ge allmän vägledning om huruvida du kan uppfylla de inledande kriterierna för behandling med Mainstay-produkter (ReActiv8 implanterbart neurostimuleringssystem), som svar på din inlämning av ett allmänt frågeformulär.

  • Vårdgivare/sjukhus.  För att, om du är intresserad, hjälpa dig att få kontakt med närmaste sjukhus, läkare eller rådgivare, som du kan söka efter på webbplatsen.

  • Skydd av dig och Mainstay.  För att vår webbplats (och dina data) inte ska komprometteras, och för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet och/eller egendom, inklusive våra samarbetspartner, dig eller andra parter. För att skydda vår verksamhet eller någon av våra samarbetspartners verksamheter, att upprätthålla denna integritetspolicy, och för att låta oss eftersträva tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi kan komma att ådra oss.

  • Lagefterlevnad  För efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar i ditt land, inklusive när detta begärs av brottsbekämpande myndigheter, statliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter, eller när vi fastställer att ett avslöjande av information är nödvändigt och lämpligt under omständigheterna.

  • Dina frågor/förfrågningar.  För de specifika syften du har begärt från oss, vilket inkluderar att svara på frågor eller tillhandahålla ytterligare information om Mainstay-produkter.

  • Hälsodata.  När vi vill dela eller avslöja särskilda kategorier av information såsom hälsodata (vi kommer endast att behandla sådan information med ditt uttryckliga förhandsgodkännande).

  • Mainstays verksamhet.  För att dela denna med våra samarbetspartner, (inklusive relaterade organisationer) för att tillhandahålla produkter och tjänster från Mainstay.  Detta kan inkludera företag som är avtalsmässigt knutna till oss, såsom programvaruhosting, datalagring och -bearbetning, orderuppfyllelse och e-posthantering. Dessa företag är enligt avtal skyldiga att skydda all personlig information de får från oss (eller direkt från dig).

  • Produktinformation/reklamkampanjer.  Till marknadsföringsföretag och liknande organisationer som Mainstay har samarbetat med, i syfte att förse dig med nyheter/uppdateringar gällande produkt och tjänst, erbjudanden, förslag och utbildningsinformation (i den utsträckning det är tillåtet av tillämpliga data- och integritetslagar i ditt land).

  • Produktuppdateringar eller tekniska uppdateringar.  För att tillhandahålla viktiga eller nödvändiga produkt- eller tjänstuppdateringar, inklusive potentiellt tekniska uppdateringar, bulletiner och meddelanden, produktåterkallande eller fältåtgärder, viktiga incheckningar och statuskontroller för nya produktanvändare och annan kommunikation som är relevant för att du ska kunna använda Mainstay-produkter på ett effektivt och fördelaktigt sätt.

Genom att förse oss med din kontaktinformation samtycker du till att vi skickar information till dig (i första hand via e-post, men eventuellt via andra metoder om så är lämpligt) i enlighet med din begäran och för att tillgodose dina intressen av Mainstay-produkter. (Vissa användare som frivilligt lämnar sitt telefonnummer kan komma att få ta emot information via telefon.) För att säkerställa integriteten för våra användare och besökare till vår webbplats, kommer du att få välja hur du vill bli kontaktad och även en möjlighet att välja bort att ta emot dessa typer av kommunikation.  Varje webbsida och funktion kommer att klargöra vilken information som kan behandlas, och vilken information eller kommunikation du kan komma att få från Mainstay (eller andra anslutna företag).

Avidentifierad eller aggregerad information

I vissa fall kan vi komma att redigera eller radera information från din personliga information i syfte att göra den icke-identifierbar eller för att tabulera/kombinera avidentifierad information till aggregerad form. Vi kan komma att använda sådana avidentifierade och/eller samlade data (som är anonyma och inte kan identifiera dig) för legitima affärsändamål, såsom forskning och utveckling, produktförbättringar, publikationer och dokument, förbättringar av affärsverksamhet och processer samt marknadsföringsändamål.

Vi kan även komma att dela avidentifierad eller aggregerad demografisk information om dig och andra besökare med externa parter, såsom våra affärspartner, nationella föreningar och andra avtalsparter. Sådan aggregerad eller anonym information består inte av personlig eller identifierbar information (och betraktas inte som ”skyddad hälsoinformation” (PHI) enligt HIPAA, eller personuppgifter enligt GDPR), och kan inte på något sätt användas för att identifiera eller lokalisera dig individuellt.

Kakpolicy

När du besöker vår webbplats och har accepterat vår kakpolicy kan vi (och våra tjänsteleverantörer) använda kakor (små datafiler som lagras på din dator och används för att ge dig en mer personlig, interaktiv upplevelse) i syfte att automatiskt samla in följande information:

  • Teknisk information, inklusive din IP-adress, webbläsartyp och version, enhetsidentifierare, plats och tidszonsinställning, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform, sidans svarstider och nedladdningsfel.

  • Information om ditt besök, inklusive hur du dirigerades till vår webbplats.

  • Längden på besök på vissa sidor, information om sidinteraktion (såsom skrollning, klick och musrörelser) och metoder som används för att bläddra bort från sidan.

Bland de olika typerna kan vi använda sessionskakor (som upphör att gälla efter att du stänger din webbläsare), beständiga kakor (som stannar på din dator tills du tar bort dem) eller annan automatisk datainsamlingsteknik. Med kakor kan vi samla in teknisk information såsom webbläsartyp, tid som har lagts på att titta på vår webbplats, besökta webbsidor, språkinställningar och andra anonyma webbtrafikdata och statistisk information. Vi och våra tjänsteleverantörer använder också informationen i säkerhetssyften, för att underlätta navigering, för att visa information mer effektivt och för att personanpassa din upplevelse. Kakor låter oss även välja vad i vårt utbud av reklam eller erbjudanden som mest sannolikt kommer att tilltala dig, och vi kan komma att visa detta innehåll medan du navigerar på vår webbplats. En del av informationen vi samlar in via kakor kan betraktas som personlig information eftersom vi kan se dina onlineaktiviteter över tid och på tredje parts webbplatser (ibland även kallad beteendespårning).

Om du inte vill att information samlas in via sådana kakor kan du välja bort eller avböja samtycke till vår kakpolicy (du kan också radera kakor från vissa webbplatser via din webbläsarinställningar). Det finns vissa begränsade typer av nödvändiga kakor som krävs för att webbplatsen ska kunna fungera på din enhet eller dator, och dessa kan inte nekas eller avvisas.  Om du inte godkänner kakor är det dessutom möjligt att du kan komma att uppleva vissa besvär när du använder vår webbplats när det gäller design, effektivitet och dina individuella inställningar. (Även om vi skulle vilja främja webbläsare som är inställda med en ”Spåra inte”-signal, svarar vår webbplats för närvarande inte på en sådan signal.)

Val/välja bort

Om du vill ta bort din information från vår databas för att inte få meddelanden från oss, kan du välja att ta bort denna information genom att göra en specifik begäran på vår webbsida Kontakta oss. (Om du vill korrigera eller uppdatera någon information du tidigare lämnat, kan du använda samma formulär.) I de flesta fall kommer all kommunikation som skickas till dig (särskilt e-postmeddelanden) också att innehålla möjligheten att välja bort framtida kommunikation längst ner i meddelandet. Du kan använda den länken om du vill uttrycka din önskan att slippa få ta emot den typen av kommunikation.

Lagring och överföring av information

All information du lämnar till oss lagras på säkra servrar och/eller säkra molnlagringssystem genom avtalade informationsföretag/leverantörer. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att aldrig dela ditt lösenord med någon annan.

Observera att överföring av information via internet inte alltid är helt säker. Vi kan till exempel inte garantera säkerheten för dina data som överförs från din dator eller enhet till vår webbplats. När vi har mottagit din information kommer vi att vidta alla rimliga säkerhetsåtgärder och förfaranden för att förhindra obehörig åtkomst, och vidta alla rimliga nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas i enlighet med denna policy.

Uppgifterna som vi samlar in från dig kan överföras över landsgränser (till exempel till USA), och de kan också behandlas av personal som är verksam i USA eller ett annat land där Mainstay-medarbetare finns, eller som har avtal om att tillhandahålla tjänster för oss. Denna överföring av information till ett annat land ska göras för att uppfylla tillsynskrav och för att tillhandahålla lämplig teknisk support och produktstöd.  När du godkänner denna integritetspolicy och frivilligt skickar in dina personuppgifter, samtycker du till den lagring, överföring och behandling som beskrivs ovan, inklusive överföringen av dina uppgifter till USA eller ett annat land i den utsträckning som är lämplig eller nödvändig. (Mainstay ska, om så är nödvändigt för vissa länder, erhålla uttryckligt samtycke från individer innan data överförs över landsgränser.)

Minderåriga

Om du är 18 år eller yngre, måste du be om din förälders/vårdnadshavares tillstånd innan du lämnar några personuppgifter till oss via denna webbplats. Användare utan detta samtycke får inte ge oss personuppgifter.

Mainstay följer sin märkning och tillsynsgodkännanden i alla tillämpliga länder och territorier, och vi kommer endast att marknadsföra våra produkter till godkända patientgrupper. Under inga omständigheter kommer Mainstay medvetet att marknadsföra eller rekommendera några produkter eller tjänster till personer under 13 år, och vi kommer inte heller medvetet att samla in personuppgifter från personer under 13 år. Om du är under 13 år, ber vi dig att omedelbart sluta använda denna webbplats och prata med din förälder eller vårdnadshavare när det gäller att få information om produkter och tjänster från Mainstay.

Tidsperiod för lagring av data

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för de syften som de samlades in, och endast i den utsträckning så är tillåtet enligt gällande lagar. När vi inte längre behöver använda dina uppgifter kommer vi att ta bort dessa från våra system och register.  (Aggregerade eller avidentifierade data som inte kan användas för att identifiera dig på något sätt, kan sparas på obestämd tid.)

Meddelande om ändringar

Denna integritetspolicy kan emellanåt komma att uppdateras, så vi rekommenderar att du kontrollerar policyn varje gång du skickar in personuppgifter till webbplatsen. Datumet för de senaste ändringarna kommer att visas på denna sida. Om du inte godkänner dessa ändringar, ska du heller inte fortsätta att använda denna webbplats för att skicka personuppgifter. Om betydande eller väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen.

Dina datarättigheter

Du har olika rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Dina datarättigheter inkluderar följande:

  • Åtkomst. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig, vilka vi kommer att returnera till dig i elektronisk form.

  • Rättelse. Du har rätt att få ofullständiga eller felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig rättade.

  • Radering. Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi är dock inte skyldiga att göra det om vi behöver lagra sådana uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  • Begränsningar. Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter om du anser att sådan information är felaktig, behandlingen är olaglig eller att vi inte längre behöver behandla sådana uppgifter för ett visst ändamål. Om vi inte kan radera uppgifterna på grund av rättsliga eller andra skyldigheter, eller för att du inte vill att vi ska radera dem, kommer vi att markera lagrade personuppgifter i syfte att begränsa behandlingen för särskilda ändamål i enlighet med din begäran (eller på annat sätt begränsa dess behandling).

  • Invändning. Även när det finns rättsliga skäl för behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att invända mot sådan behandling på grund av din speciella situation. Vi kommer att följa din begäran om vi inte har tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen och rättigheter, eller om vi behöver fortsätta att behandla uppgifterna på grund av ett rättsligt anspråk.

  • Återkalla samtycke. I de fall vi behandlar vissa personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke.

Om du vill utöva en eller flera av ovanstående rättigheter, kan du besöka vår webbsida “Kontakta oss”, och inkludera ditt namn, din e-postadress och postadress, såväl som din specifika begäran och all annan information vi kan komma att behöva för att tillhandahålla eller på annat sätt behandla din begäran.

Kontakta oss

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande och/eller om våra tjänsteleverantörers integritetspolicy och rutiner, ber vi dig att kontakta oss via vår webbsida ”Kontakta oss”, eller genom att skicka ett brev till:

Att. Privacy Officer, Legal Department
Mainstay Medical International plc
77 Sir John Rogersons Quay, Block C
Grand Canal Docklands, Dublin 2, D02T804, Dublin, Ireland

You just clicked on a link to go to another Mainstay Medical ("Mainstay") website that is different from your current website, which is specifically intended for your country/region.  Please note there may be important differences on Mainstay websites designed for other countries/regions, including information about product (ReActiv8) indication and use, regulatory approval, healthcare practice standards, and data protection laws, among other things.  Do you still wish to continue to the different site?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.