Avsett ändamål/indikation för ReActiv8

ReActiv8-systemet är indicerat för bilateral stimulering av dorsalhornets mediala förgrening som ett hjälpmedel vid hantering av mekanisk kronisk ländryggssmärta associerad med dysfunktion hos multifidus, hos vuxna som har misslyckats med behandling inklusive smärtstillande mediciner och sjukgymnastik och som inte är kandidater för ryggradskirurgi .

Kontraindikationer 

ReActiv8 är kontraindicerad för följande typer av patienter: 

Ej lämpliga för implantatkirurgi av ReActiv8, av orsaker såsom: 

Möjliga fördelar med ReActiv8

De möjliga fördelarna med ReActiv8 inkluderar: 

*Detaljer relaterade till de möjliga fördelarna med ReActiv8, hittar du i ReActiv8 Sammanfattning av säkerhet och kliniska resultat (SSCP). En kopia av sammanfattning av säkerhet och kliniska resultat (SSCP) kan ses genom att söka efter enhetens varumärke på Eudameds webbplats https://ec.europa.eu/tools/eudamed, när denna är tillgänglig. En kopia av SSCP fins också tillgänglig på www.mainstaymedical.com/resources.

Elektromagnetisk interferens (EMI) – Elektromagnetisk interferens från elektriska eller magnetiska fält som genereras av utrustning som finns i hem, på arbetet, i medicinska eller allmänna miljöer kan interagera med eller störa funktionen hos och driften av ReActiv8-systemet. ReActiv8-systemet inkluderar funktioner som ger visst skydd mot elektromagnetisk interferens och de flesta elektriska apparater och magneter som påträffas i vardagen kommer sannolikt inte att påverka systemets drift. Starka elektromagnetiska källor kan dock orsaka följande effekter:

Varning 

Elektromagnetisk interferens från följande medicinska procedurer eller medicinsk utrustning kan skada enheten, störa enhetens funktion eller orsaka skador på patienten. Om dessa procedurer är nödvändiga ska nedan angivna riktlinjer följas.

Diatermiterapi – säkerheten vid diatermi med ett implanterat ReActiv8-system har inte utvärderats. Använd inte kortvågsdiatermi, mikrovågsdiatermi eller terapeutisk ultraljudsdiatermi (hädanefter alla benämnda diatermi) på patienter med en implanterad ReActiv8-enhet. Diatermisk energi kan överföras genom det implanterade systemet och orsaka vävnadsskador i områden där elektroder implanterats, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. 

Varning 

Diatermi bör inte användas eftersom det skadar den implanterbara pulsgeneratorns komponenter. Dessa skador kan leda till funktionsförlust som kan kräva ytterligare kirurgi. Skador kan uppstå vid diatermiterapi oavsett om systemet är påslaget eller inte. Alla patienter ska uppmanas att meddela vårdpersonal om att de inte ska genomgå diatermiterapi. 

Magnetisk resonanstomografi (MRT) – MRT-kompatibilitet för ReActiv8-systemet är villkorad av tomografiska parametrar. Se ReActiv8-systemets riktlinjer för magnetisk resonanstomografi (MRT).

Säkerhetsinformation om MRT

Magnetisk resonanstomografi (MRT) 

ReActiv8 implanterbar pulsgenerator (IPG) och implanterbara elektrodkablar är MR-villkorliga enheter med demonstrerad säkerhet i en MR-miljö endast inom specificerade villkor.

Rådgör med din vårdgivare före en MR-undersökning och informera MRT-personalen på plats att de har en MR-villkorlig medicinsk utrustning under MR-screening före MR-undersökningen.

Se användarhandboken Se dokumentet ReActiv8-systemets riktlinjer för magnetisk resonanstomografi (MRT) för en uppdaterad lista över godkända MR-villkorliga komponenter, modellnummer och obligatoriska villkor (inklusive patientförberedelser) för säker användning i MR-miljön. Det är obligatoriskt att hänvisa till detta dokument innan en MRT-undersökning.

Varning 

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer för MRT-undersökningar kan leda till allvarlig patientskada och/eller fel på enheten.

Defibrillering/elkonvertering – när en patient får kammar- eller förmaksflimmer är den främsta prioriteten patientens överlevnad. Extern defibrillering eller elkonvertering kan skada ReActiv8 implanterbar pulsgenerator. Det kan även orsaka inducerad ström i elektrodkablarna som kan skada patienten. Följ dessa riktlinjer för att minimera strömflödet i ReActiv8-systemet: 

Elektrokauterisering och radiofrekvent (RF) ablation – elektrokirurgiska enheter ska inte användas i närheten av ReActiv8 implanterbar pulsgenerator eller elektrodkablar. Kontakt mellan en elektrodkabel och ett elektrokirurgiskt instrument kan orsaka direkt stimulering av en nerv och kan leda till allvarliga skador på patienten. Elektrokirurgiska enheter kan även skada elektrodkablar eller den implanterbara pulsgeneratorn och förhindra stimulering. 

Om elektrokirurgisk kauterisering eller radiofrekvent ablation inte kan undvikas ska följande försiktighetsåtgärder vidtas för att minimera komplikationer: 

  1. Programmera ReActiv8 implanterbar pulsgenerator för avstängning. 
  2. Undvik direktkontakt mellan kauteriseringsutrustningen eller ablationskatetern och ReActiv8 implanterbar pulsgenerator eller elektrodkablar. 
  3. Använd om möjligt ett bipolärt elektrokauteriseringssystem. 
  4. Använd korta, upprepade energiskurar vid lägsta möjliga nivå. 
  5. Verifiera att ReActiv8-systemet fungerar korrekt och utför ett stimuleringstest omedelbart efter proceduren. Om avvikelser förekommer kan korrigerande åtgärder omfatta ompositionering eller utbyte av elektrodkabel, eller omprogrammering eller utbyte av enhet. 

Interaktion av ReActiv8 med andra aktiva implanterbara enheter – ReActiv8-systemets säkerhet har inte utvärderats när det används i kombination med aktiva implanterbara enheter (t.ex. en pacemaker, defibrillator, ryggradsstimulering). Oönskade interaktioner kan uppstå mellan stimuleringspulserna från ReActiv8-systemet och andra aktiva implanterbara enheter. I händelse av att en patient kräver både ett ReActiv8-system och en aktiv implanterbar enhet, ska de läkare som är involverade med de båda enheterna (t.ex. neurolog, neurokirurg, kardiolog, hjärtkirurg) diskutera möjliga interaktioner mellan enheterna före ingreppet. 

Övrigt

Skada på hölje – om höljet till ReActiv8 implanterbar pulsgenerator skulle spricka eller genomborras kan det orsaka brännskador till följd av exponering för batterikemikalier. 

Försiktighetsåtgärder

Riktlinjer för elektromagnetisk interferens (EMI)

Det är osannolikt att elektromagnetisk interferens från följande utrustning påverkar ReActiv8-systemet förutsatt att följande riktlinjer åtföljs: 

Finns det misstankar om att viss utrustning påverkar ReActiv8 rekommenderas följande: 

  1. Flytta bort från utrustningen eller föremålet. 
  2. Om möjligt, stäng AV utrustningen eller föremålet. 
  3. Använd sedan magneten eller aktivatorn för att avbryta stimulering vid behov. 
  4. Meddela ägaren eller operatören av utrustningen om händelsen. 

Om ovannämnda åtgärder inte löser störningens effekter eller om det finns misstanke om förändringar efter exponering för elektromagnetisk interferens ska patienten kontakta läkare. 

Om magnetfält inte kan undvikas ska parametern Magnet Effect (magneteffekt) programmeras till None (ingen). 

Laseringrepp – stäng av ReActiv8 implanterbar pulsgenerator. Rikta bort lasern från komponenterna i ReActiv8. 

Elektromagnetisk interferens (EMI) från hushållsapparater

De flesta hushållsapparater och annan utrustning som fungerar som de ska och är ordentligt jordade kommer inte att påverka ReActiv8-systemet. Många hushållsapparater innehåller magneter eller genererar magnetfält som är starka nog att aktivera magnetbrytaren inuti den implanterbara pulsgeneratorn, vilken kan programmeras för att starta eller stoppa terapi. 

Om interferens misstänks ska patienten instrueras att flytta bort eller stänga av hushållsapparaten.

Mainstay Tunneler (Model TUN1) innehåller upp till 0,26 % kobolt, vilket överskrider gränsen för farliga ämnen på 0,1 % w/w. 

Implanteringen av ReActiv8 innefattar risker liknande de som gäller för perifera nervstimulatorer. Utöver risker som normalt relateras till operation, kommer implantering eller användning av ReActiv8 att inkludera, men inte vara begränsat till, följande risker:

Målgrupp

ReActiv8 lämpar sig inte för alla patienter med kronisk ländryggssmärta. Tänk på följande när du väljer kandidater för ReActiv8:

Säkerheten och effektiviteten av ReActiv8-systemet har inte fastställts för:

Tillverkarens namn och adress

Mainstay Medical Limited

Clonmel House,
Forster Way,
Swords, Co. Dublin, K67F2K3Ireland,
Ireland

You just clicked on a link to go to another Mainstay Medical ("Mainstay") website that is different from your current website, which is specifically intended for your country/region.  Please note there may be important differences on Mainstay websites designed for other countries/regions, including information about product (ReActiv8) indication and use, regulatory approval, healthcare practice standards, and data protection laws, among other things.  Do you still wish to continue to the different site?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.